top of page

Algemene Voorwaarden

1.  Verplichte legitimatie
Bij aanvang van huur van een voertuig dient u de volgende documenten op naam van de hoofdbestuurder mee te nemen:
– Geldig rijbewijs (minimaal 3 jaar in bezit).
– Een dubbele legitimatie is verplicht voor de hoofdbestuurder; voor extra bestuurders is een rijbewijs voldoende. De extra bestuurders dienen aanwezig te zijn bij het ophalen van de huurauto en dienen allen een geldig en origineel rijbewijs te tonen.


2.  Leeftijd/duur rijbewijs
– De huurder dient minimaal drie jaar in het bezit te zijn van het rijbewijs;
– De huurder dient minimaal 23 jaar oud te zijn;


3.  Wat huurt u?
– De prijs van de huurauto is inclusief 9% OB, WA-verzekering, extra bestuurder en vrije kilometers.
– De prijs van de huurauto is exclusief brandstofkosten. Indien de tank bij einde van de huurperiode minder gevuld is dan bij ontvangst, worden kosten in rekening gebracht (ANG15 bij 1 streepje minder, daarna ANG25 per kwart tank).
– Op de huur van de auto is een eigen risico van toepassing van €500,- LET OP: Dit is tevens de borg die betaalt wordt.


4.  Niet toegestaan:
Het is niet toegestaan de auto te (laten) gebruiken:
a. voor een met de wet strijdig doel;
b. voor het geven van onderricht (autoles);
c. voor het aanduwen of trekken van enig voertuig of aanhangwagen;
d. voor het vervoer van personen en/of goederen in strijd met enige wettelijke bepaling van Curacao;
e. voor het deelnemen aan autoraces, rally’s of andere sportritten c.q puzzelritten;
f. door een bestuurder die niet over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid beschikt die voor het besturen van het voertuig vereist is. Het ontbreken van die gesteldheid wordt in ieder geval verondersteld indien de bestuurder stoffen heeft gebruikt die zijn rijvaardigheid kunnen beïnvloeden;
g. door een bestuurder die niet beschikt over een geldig rijbewijs;
h. door een bestuurder die niet als bestuurder bij de verhuurder geregistreerd is;
i. op onverharde wegen; bij shete boka, san juan, hato vlaktes;
j. op het park rondom de christoffelberg;
k. De bestuurder mag geen alcoholische dranken / verdovende middelen nuttigen voor of bij gebruik van de auto;
l. Het is verboden spullen in de auto (zichtbaar of onzichtbaar) achter te laten (bijv. tas/kleding/handdoek, enz)
m. Het is niet toegestaan om dieren in de auto te vervoeren, om met natte kleding op de stoelen plaats te nemen of om in de auto te roken.


5.  Aansprakelijkheid
– Huurder dient zorgvuldig met de auto om te gaan.
– Huurder is aansprakelijk voor alle kosten, opgelegde boetes vermeerderd met een bijdrage in de administratiekosten en verdere (financiële) gevolgen van overtreding van de Wegenverkeers- en overige wetgeving met de auto, vermeerderd met een bijdrage in de administratiekosten.
– Huurder is verantwoordelijk voor het voertuig en de huur loopt door tot het moment waarop de verhuurder de eindinspectie van het voertuig heeft uitgevoerd.
– Bij de auto is een anti-diefstal klem; deze moet ten alle tijden gebruikt worden.
– Huurder dient de auto bij niet-gebruik daarvan behoorlijk af te sluiten.
– Huurder dient de auto controleerbaar in te leveren, is de auto te vuil van binnen- en/of buitenkant dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.


6.  Onderhoud
– Huurder is volledig verantwoordelijk voor het tanken van voor de auto geschikte brandstof (benzine/super).
– Kosten van eventueel onderhoud zijn voor rekening van verhuurder en worden alleen uitgevoerd in opdracht van de verhuurder.


7.  Verlies of schade
In geval van verlies, schade, optredend gebrek aan de auto en/of in beslag neming door justitiële autoriteiten c.q. civielrechtelijke inbeslagneming, is huurder verplicht de verhuurder hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Indien enige schade of gebrek bij verder gebruik van de auto het risico met zich meebrengt dat de schade / het gebrek verergert en/of verder gebruik kan leiden tot vermindering van de veiligheid op de weg, is de huurder verboden de auto te gebruiken totdat herstel (na toestemming van verhuurder) heeft plaatsgevonden.
In geval van schade aan de gehuurde auto, dat niet gedekt wordt door de WA-verzekering, wordt het bedrag van de geleden schade volledig op de huurder verhaald. Dit geldt zowel voor binnen- (bekleding) als buitenkant van de auto. In geval van schade moet direct bij constatering van de schade melding hiervan gemaakt worden bij verhuurder en de schade wordt op dat moment door de huurder aan verhuurder betaald. Bij wanbetaling wordt een jaarlijkse rente van 5% opgelegd. In dit geval wordt incasso ingeschakeld en worden kosten van incasso bij huurder in rekening gebracht. Eventuele kosten in verband met niet kunnen verhuren van betreffende auto worden ook bij de huurder in rekening gebracht.
In geval van een schade door schuld van bestuurder(s) aan het gehuurde voertuig, is huurder gehouden om deze schade integraal te vergoeden aan verhuurder op basis van realiteit. Huurder krijgt weer gebruik van het gehuurde na het voldoen van het totale schadebedrag. In geval van een total loss/diefstal schade is huurder aansprakelijk voor de reële vervangingswaarde van het voertuig, getoetst aan de actuele marktsituatie. De op voorhand door verhuurder vastgestelde vervangingswaarde van het in de huurovereenkomst onderhavige voertuig kan door huurder voor aanvang of tijdens de looptijd van de  huurovereenkomst schriftelijk opgevraagd worden bij verhuurder. Huurder verklaard zich uitdrukkelijk akkoord met de vastgestelde vervangingswaarde en verliest het recht om na het ontstaan van een total loss/diefstal schade de vervangingswaarde door een derde te laten bepalen. Huurder is in geval van een total loss schade verantwoordelijk voor alle versleep en/of afvoerkosten van het voertuig.


8.  Ongeval
Mede in verband met de verzekeringspolis is huurder verplicht:
– de verhuurder onmiddellijk van iedere schade of ongeval op de hoogte te stellen;
– onmiddellijk Curacao Road Service (tel. 199) en politie te waarschuwen;
– het voertuig exact zo laten staan als bij constatering van schade, dus NIET verplaatsen;
– het schadeformulier terstond in te vullen alsmede alle gegevens te verzamelen van de eventueel bij het ongeval betrokken personen en voertuigen, alsmede de gegevens te noteren van eventuele getuigen;
– zich te onthouden van erkenning van schuld, in welke vorm ook;
– de auto slechts achter te laten nadat de auto op adequate wijze is veiliggesteld tegen ongeval, diefstal en inbraak;
– de verhuurder alsmede de verzekeringsmaatschappij de verzochte medewerking te verlenen tot verweer met betrekking tot eventuele aanspraken van derden.
Indien de in dit artikel omschreven verplichtingen niet worden opgevolgd zal de huurder volledige schadevergoeding verschuldigd zijn, vermeerderd met administratiekosten.
Huurder vrijwaart verhuurder van iedere juridische, morele en/of materiële aansprakelijkheid m.b.t. letsel en/of aansprakelijkheid schades in relatie tot de inzittenden, behoudens de in deze inzittenden verzekeringspolis opgenomen voorwaarden en mits voldaan is aan alle in deze Algemene Voorwaarden opgenomen artikelen.


9.  Verzekering
De auto is WA- verzekerd. De Verzekering stelt het bedrag vast qua inzittendenverzekering, deze is van 
toepassing voor huurder van het voertuig en wordt door de verhuurder niet aangevuld. De verzekering is 
alleen van toepassing bij volledige navolging van de Algemene Voorwaarden.


10.  Uitdrukkelijk ontbindend beding
De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, met vermelding van reden, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en renten.


11.  Duur huurovereenkomst
– In geval van verlenging van de huurovereenkomst blijven alle voorwaarden van de overeenkomst van kracht. Dit zelfde geldt bij eventuele wisseling van auto’s.
– In geval van verkorting van de huurperiode is de verhuurder niet verantwoordelijk voor restitutie van huurgelden.
Het tijdstip van ontvangst van de auto is ook het tijdstip dat men de auto moet inleveren, tenzij duidelijk anders overeen gekomen en vermeld op de huurovereenkomst. In het geval van het te laat retourneren, brengen wij een half dagtarief in rekening.


12.  Banden
Lekke banden of schade aan banden komen in alle gevallen direct voor rekening van de huurder aangezien dit direct afhankelijk is van het rijgedrag van de bestuurder. Dit valt niet onder de verzekering .


13.  Betalingsvoorwaarden
Het is mogelijk om het huurbedrag in euro’s (€) per bank te betalen of in Curaçaose guldens (ANG) of Amerikaanse Dollars (US$) contant bij het in ontvangst nemen van de huurauto. Wanneer u de voorkeur heeft om de betaling contant te voldoen, zal er wel een aanbetaling per bank gevraagd worden om de huurauto voor u te kunnen reserveren.

 

De borg bedraagt €500,- en dient uiterlijk 1 dag voor aankomst per bank betaald te zijn.

bottom of page